Politika kvality,
EMS a BOZP

O firemní politice a přístupu k našim zákazníkům a zaměstnancům.

Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků a zainteresovaných stran, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tohoto cíle je možné dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných produktů a služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Produkty a služby v oblasti elektrických zařízení jsou službami, které mohou mít vliv na životní prostřední, zdraví a bezpečnost.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena následující politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti.

  1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování produktů a služeb jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  2. Protože naše produkty a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a realizované zakázky.
  3. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů, maximální pružnost při realizaci zakázek a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality. Odpovědnou a kvalitní činnosti celé společnosti chceme získat základní skupinu stále budované struktury zákazníků.
  4. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Společnosti si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr pracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláním.
  5. Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochranně životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
  6. Prevence vzniku úrazů nejsou pro nás jen prázdnými pojmy, ale spolu s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.

Vedení společnosti odpovídá na udržování a rozvoj integrovaného systému řízení, za identifikaci a vyhodnocení interních a externích aspektů, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.

Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt